ธอส. ปรับเงื่อนไขเปิดให้ LGBTQ+ กู้

ธอส. ปรับเงื่อนไขเปิดให้ LGBTQ+ กู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศถึงการปรับเงื่อนไขการ กู้สินเชื่อ โดยเปิดให้กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ – LGBTQ+ สามารถทำการกู้ร่วมกันได้แล้ว (27 มิ.ย. 2565) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อความสุข ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและคนในครอบครัว

ล่าสุด ธอส. จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคาร หรือการ กู้สินเชื่อ 

โดยกำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) สามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมกับคู่สมรส พี่-น้อง และบิดา-มารดา

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มทางเลือกในด้านสินเชื่อ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อบ้าน MY PRIDE อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับ 3.75% ต่อปี (คิดจากอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.150% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ให้กู้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้าน ห้องชุด(คอนโดมิเนียม) หรือที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์มือสองของธนาคาร ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

จำนวนเงินที่ให้กู้ในสินเชื่อวิทยฐานะ ออมสิน สำหรับสินเชื่อข้าราชการครูดี ๆ อย่างสินเชื่อวิทยฐานะนั้น สามารถให้ผู้กู้ทำการกู้เงินได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืน สูงสุดรายละ 700,000 บาท และเงินผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือน

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อวิทยฐานะ ของธนาคารออมสิน สำหรับข้าราชการครูท่านใดที่คุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะกู้เงินจากสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวนี้ สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้นานสูงสุดถึง 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

อัตราดอกเบี้ย สำหรับโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ออมสิน

ใครที่ประสงค์จะกู้เงินจากโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยในการกู้ได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ : MRR

กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ : MRR+2.00

หลักประกันที่ใช้ในการกู้เงินสินเชื่อวิทยฐานะ ธนาคารออมสิน

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องการกู้เงินจากสินเชื่อวิทยฐานะ จำเป็นต้องใช้บุคคลในการค้ำประกัน จำนวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นครูในสังกัดหน่วยจ่ายเงินเดือนเดียวกันกับผู้กู้ มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะหรือไม่ก็ได้

2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

3. มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้

4. ผู้ค้ำประกันแต่ละคนสามารถค้ำประกันผู้กู้เงินสินเชื่อประเภทนี้ได้ไม่เกิน 3 คน

จำนวนเงินที่ใช้สำหรับผ่อนชำระสินเชื่อวิทยฐานะ จากธนาคารออมสิน สำหรับข้าราชการครูที่กู้เงินจากโครงการดังกล่าวผ่านเรียบร้อยแล้ว ต้องชำระสินเชื่อเป็นงวดรายเดือน โดยเงินผ่อนชำระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือน

เงื่อนไขในการชำระเงินกู้สินเชื่อวิทยฐานะ ออมสิน สำหรับข้าราชการครู หากข้าราชการครูท่านใดสนใจจะกู้เงินจากสินเชื่อวิทยฐานะ จะมีเงื่อนไขในการชำระเงินตามที่ธนาคารกำหนด โดยหน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินเดือน และเงินได้อื่นที่ได้รับจากทางราชการ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

เงินสนับสนุนพิเศษจากโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ธนาคารออมสิน

สำหรับข้าราชการครูที่ได้ทำการกู้เงินจากโครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนพิเศษจากทางโครงการอีกด้วย โดยมีรายละเอียกดังนี้

1. ธนาคารจะจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษให้หน่วยจ่ายเงินเดือนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นรับชำระในแต่ละเดือน หลังจากหน่วยจ่ายเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ โดยธนาคารจะต้องได้รับชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา ไม่มีหนี้ผิดนัดหรือค้างชำระ

2. ผู้กู้จะต้องมีการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออม โดยหน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินได้ของผู้กู้นำฝากเข้าบัญชีชื่อผู้กู้เป็นรายเดือน ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป